सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2079 - Shrawan - 26

डाउनलोड /फारमको ढाँचा

१. अनुसूची १० संयुक्त आवास धनी दर्ता श्रेस्ता

२. अनुसूची ११ संयुक्त आवास धनी दर्ता प्रमाण-पूर्जा

३. अनुसूची १२ लिखत पारित गर्न डोर खटाई पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

४. अनुसूची १३ राजीनामाको लिखत

५. अनुसूची १४ छोडपत्रको लिखत

६. अनुसूची १५ हालैदेखिको बकसपत्र दानपत्र

७. अनुसूची १६ शेषपछिको बकसपत्र (सम्पत्तिको विवरण खुलेको)

८. अनुसूची १७ शेषपछिको बकसपत्र (अष्टलोहसम्पत्ति विवरण नखुलेको)

९. अनुसूची १८ सगोलनामा

१०. अनुसूची १९ दर्ताफारी

११. अनुसूची २१ अंशबण्डा

१२. अनुसूची २२ सट्टापट्टा

१३. अनुसूची २३ मानो छुट्टिएको

१४. अनुसूची २४ मानो जोडिएको

१५. अनुसूची २५ दृष्टिबन्धकी

१६. अनुसूची २६ भोगबन्धकी

१७. अनुसूची २७ कपाली तमसुक

१८. अनुसूची २८ आवास इकाईअपार्टमेन्टघरतल्लाको राजीनामा

१९. अनुसूची २९ नामसारीको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२०. अनुसूची ३० आवास इकार्इ अपार्टमेन्ट घरको तल्लाको नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाऊँ भन्ने निवेदनको ढाचाँ

२१. अनुसूची ३१ अदालतको फैसला वा मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेजका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२२. अनुसूची ३२ बेजिल्लामा पारित भएको लिखत बमोजिम दाखिल खारेजको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२३. अनुसूची ३४ जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२४. अनुसूची ३५ रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२५. अनुसूची ३६ बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट दिने दरखास्तको ढाँचा

२६. अनुसूची ३७ रजिष्ट्रेशन भएको लिखतको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२७. अनुसूची ३८ मुद्दाको मिसिलमा रहेका कागजातको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२८. अनुसूची ३९ जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२९. अनुसूची ४० कित्ता एकीकरणका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

३०. अनुसूची ४१ घर कायम गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

३१. अनुसूची ४२ पुनः नापीको श्रेस्ता अद्यावधिकको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

३२. अनुसूची ४३ पुनः नापी बमोजिमको जग्गा हाल साविकको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

३३. अनुसूची ४४ श्रेस्ता एकीकरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

३४. अनुसूची ४५ घर कायम गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
फ्याक‍स: +९७७-०१-५३३०५८५

E-mail:  

info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत