सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2080 - Ashoj - 06

डाउनलोड /मासिक कित्ताकाट विवरण


आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मासिक कित्ताकाट विवरण  आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मासिक कित्ताकाट विवरण आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मासिक कित्ताकाट विवरण आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मासिक कित्ताकाट विवरण
१.  २०७७  श्रावण महिनाको कित्ताकाट विवरण १.  २०७८  श्रावण महिनाको कित्ताकाट विवरण
१.  २०७९  श्रावण महिनाको कित्ताकाट विवरण
१.  २०८०  श्रावण महिनाको कित्ताकाट विवरण
२.  २०७७ भाद्र महिनाको कित्ताकाट विवरण २.  २०७८ भाद्र महिनाको कित्ताकाट विवरण
२.  २०७९  भाद्र महिनाको कित्ताकाट विवरण २.  २०८०  भाद्र महिनाको कित्ताकाट विवरण
३.  २०७७आश्विन महिनाको कित्ताकाट विवरण ३.  २०७८आश्विन महिनाको कित्ताकाट विवरण
३.  २०७९आश्विन महिनाको कित्ताकाट विवरण
४.  २०७७ कार्तिक महिनाको कित्ताकाट विवरण ४.  २०७८ कार्तिक महिनाको कित्ताकाट विवरण ४.  २०७९ कार्तिक महिनाको कित्ताकाट विवरण
५.  २०७७ मंसिर महिनाको कित्ताकाट विवरण ५.  २०७८ मंसिर महिनाको कित्ताकाट विवरण ५.  २०७९ मंसिर महिनाको कित्ताकाट विवरण
६.  २०७७ साल पौष महिनाको कित्ताकाट विवरण ६.  २०७८ साल पौष महिनाको कित्ताकाट विवरण ६.  २०७९ साल पौष महिनाको कित्ताकाट विवरण
७.  २०७७ साल माघ महिनाको कित्ताकाट विवरण ७.  २०७८ साल माघ महिनाको कित्ताकाट विवरण ७.  २०७९ साल माघ महिनाको कित्ताकाट विवरण
८.  २०७७ साल फागुन महिनाको कित्ताकाट विवरण ८.  २०७८ साल फागुन महिनाको कित्ताकाट विवरण ८.  २०७९ साल फागुन महिनाको कित्ताकाट विवरण
९.  २०७७ साल चैत्र महिनाको कित्ताकाट विवरण ९.  २०७८ साल चैत्र महिनाको कित्ताकाट विवरण ९.  २०७९ साल चैत्र महिनाको कित्ताकाट विवरण
१०. २०७८ साल बैशाख महिनाको कित्ताकाट विवरण १०. २०७९ साल बैशाख महिनाको कित्ताकाट विवरण १०. २०८० साल बैशाख महिनाको कित्ताकाट विवरण
११. २०७८ साल जेष्ठ महिनाको कित्ताकाट विवरण
११. २०७९ साल जेष्ठ महिनाको कित्ताकाट विवरण ११. २०८० साल जेष्ठ महिनाको कित्ताकाट विवरण
१२. २०७८ साल असाढ महिनाको कित्ताकाट विवरण
१२. २०७९ साल असाढ महिनाको कित्ताकाट विवरण १२. २०८० साल असाढ महिनाको कित्ताकाट विवरण

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत