सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Baishakh - 01

डाउनलोड /मासिक कारोवार विवरण

 

;

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मासिक कारोवार विवरण आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मासिक कारोवार विवरण आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मासिक कारोवार विवरण आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मासिक कारोवार विवरण
१.  २०७७ श्रावण महिनाको मासिक कारोवार विवरण १.  २०७८ श्रावण महिनाको मासिक कारोवार विवरण
१.  २०७९ श्रावण महिनाको मासिक कारोवार विवरण
१.  २०८० श्रावण महिनाको मासिक कारोवार विवरण
२.  २०७७ भाद्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण २.  २०७८ भाद्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण
२.  २०७९ भाद्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण २. २०८० भाद्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण
३.  २०७७ आश्विन महिनाकोमासिक कारोवार विवरण ३.  २०७८ आश्विन महिनाकोमासिक कारोवार विवरण
३.  २०७९ आश्विन महिनाकोमासिक कारोवार विवरण ३.२०८० आश्विन महिनाकोमासिक कारोवार विवरण
४.  २०७७ कार्तिक महिनाको मासिक कारोवार विवरण ४.  २०७८ कार्तिक महिनाको मासिक कारोवार विवरण ४.  २०७९ कार्तिक महिनाको मासिक कारोवार विवरण ४. २०८० कार्तिक महिनाको मासिक कारोवार विवरण
५.  २०७७ मंसिर महिनाको मासिक कारोवार विवरण ५.  २०७८ मंसिर महिनाको मासिक कारोवार विवरण .  २०७९ मंसिर महिनाको मासिक कारोवार विवरण ५. २०८० मंसिर महिनाको मासिक कारोवार विवरण
६.  २०७७ पौष महिनाको मासिक कारोवार विवरण ६.  २०७८ पौष महिनाको मासिक कारोवार विवरण ६.  २०७९ पौष महिनाको मासिक कारोवार विवरण ६. २०८० पौष महिनाको मासिक कारोवार विवरण
७.  २०७७ माघ महिनाको मासिक कारोवार विवरण ७.  २०७८ माघ महिनाको मासिक कारोवार विवरण ७.  २०७९ माघ महिनाको मासिक कारोवार विवरण ७.  २०८० माघ महिनाको मासिक कारोवार विवरण
८.  २०७७ फागुन महिनाको मासिक कारोवार विवरण ८.  २०७८ फागुन महिनाको मासिक कारोवार विवरण ८.  २०७९ फागुन महिनाको मासिक कारोवार विवरण ८.  २०८० फागुन महिनाको मासिक कारोवार विवरण
९.  २०७७ चैत्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण ९.  २०७८ चैत्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण ९.  २०७९ चैत्र महिनाको मासिक कारोवार विवरण
१०. २०७८ बैशाख महिनाको मासिक कारोवार विवरण १०. २०७९ बैशाख महिनाको मासिक कारोवार विवरण १०. २०८० बैशाख महिनाको मासिक कारोवार विवरण
११. २०७८ जेष्ठ महिनाको मासिक कारोवार विवरण
११. २०७९ जेष्ठ महिनाको मासिक कारोवार विवरण १२. २०८० जेष्ठ महिनाको मासिक कारोवार विवरण
१२. २०७८ असाढ महिनाको मासिक कारोवार विवरण
१२. २०७९ असाढ महिनाको मासिक कारोवार विवरण १२. २०८० असाढ महिनाको मासिक कारोवार विवरण

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

वेद प्रसाद आर्याल

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत