सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2080 - Ashoj - 06

डाउनलोड /नियमावली

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी नियमावली, २०६७

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

मालपोत नियमावली, २०३६

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
डिजिटल डाटाको वितरण‚ प्रयोग र नियमन

भूमि सम्ब्नधी (अठारौं संशोधन) नियमहरु, २०७७ 

भूउपयोग नियमावली, २०७९

मालपोत नियमावली छैंठौ संशोधन

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत