सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Ashar - 08

डाउनलोड /निर्देशिका

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८
भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७१

डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९

जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४

भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६

भू सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका (पहिलो संसोधन ) २०७८

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

वेद प्रसाद आर्याल

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत