सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Baishakh - 01

मुख्य कार्यहरू

१. प्रशासन शाखा

क) कर्मचारी प्रशासन शाखा

 •  कर्मचारी व्यवस्थापन (नियुक्ति, पदस्थापन, काज, सरुवा, वढुवा),
 •  विभागिय कारवाही तथा पुरस्कार सम्बन्धी कार्य,
 •  कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने,
 •  कार्यसम्पादन मुल्यांकन व्यवस्थापन,
 •  मानव संशासन विकास र परिचालन (तालिम),
 •  विदा सम्बन्धी कार्य,
 •  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निर्णय, निर्देशन कार्यान्वयन तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन,
 •  जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने,
 •  संगठन संरचना र दरवन्दी सिर्जना सम्बन्धी,
 •  अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने र राख्न लगाउने।

ख) आर्थिक प्रशासन (लेखा) शाखा

 •  बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु (निकासा र अख्तियारी),
 •  बजेट लेखांकन,
 •  लेखा परीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौट ।

ग) आन्तरिक प्रशासन शाखा

 •  आन्तरिक प्रशासन चुस्त तुरुस्त गर्ने,
 •  हेल्प डेक्सबाट सेवा प्रदान गर्ने,
 •  कार्यालय परिसर र कार्यकक्षको सरसफाई तथा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने,
 •  भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने,
 •  मालसामान जिन्सी खरिद, दाखिला, खर्च, जिन्सी निरिक्षण, लिलाम सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन,
 •  महानिर्देशकको निजी सचिवालय व्यवस्थापन गर्ने ।

घ) जनगुनासो

 • प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त जनगुनासोहरुको व्यवस्थापन
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त जनगुनासोहरुको व्यवस्थापन
 • विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित जनगुनासोहरुको व्यवस्थापन
 • भू.सू.व्य.म. र अन्य निकायबाट प्राप्त जनगुनासोहरुको व्यवस्थापन
 • यस विभागमा सोझै प्राप्त जनगुनासोहरुको व्यवस्थापन

ङ) कानून.  ऐन , नियम तथा परामर्श शाखा

 •  फैशला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यहरु,
 •  लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्यहरु,
 •  ऐन नियमहरुको परामर्श ।

२. मालपोत तथा भूमिसुधार शाखा

 • निर्णय बदर सम्बन्धी कार्य,
 •  जग्गा दर्ता सहमती सम्बन्धी कार्य,
 •  नेपाल सरकारको नामको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन,
 •  भोगाधिकार /लिजसम्बन्धी कार्य,
 •  हालसाविक सम्बन्धी निर्देशनात्मक कार्य,
 •  रोक्का फुकुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी,
 •  नीति निर्माण कार्यमा मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने,
 •  जग्गा प्रशासनका समस्या समाधानका लागि कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने,
 •  श्रेस्ता तथा अभिलेखहरू सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने,
 •  ऐन तथा नियम निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
 •  हदबन्दी सम्बन्धी (कम्पनी संघ संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा म्याद थप गर्न सिफारिस गर्ने),
 •  अन्य (मोही नामसारी, वांडफांड सम्बन्धी) निर्देशनात्मक कार्यहरु,
 •  भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 •  भू–उपयोगको उचित व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने ।

३)  योजना तथा अभिलेख शाखा

 •  वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 •  जिल्ला स्थित कार्यालयका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन,
 •  मासिक, चौमासिक र बार्षिक प्रगति समिक्षा,
 •  भूमि व्यवस्थापन सुदृढीकरण कोष परिचालन र व्यवस्थापन,
 •  राजश्वको लक्ष्य निर्धारण र वांडफांड,
 •  राजश्व असूली वांडफांड र प्रगति मुल्यांकन,
 •  शासकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन,
 •  भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रगति मूल्यांकन,
 •  मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण आयोजना संचालन र कार्यान्वयन,
 •  कार्यालयहरूको भौतिक संरचनाको विकास तथा सुधार गर्ने,
 •  निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्ययोजना कार्यान्वयन,
 •  मासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने,
 •  जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठीको व्यवस्था मिलाउने,
 •  नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने ।
 •   दस्तुर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने,
 •  जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पद्धतिलाई समयानुकूल सुधार गर्ने,
 •  राजस्व प्रशासन सम्बन्धमा कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने
 • अभिलेखहरुको संरक्षण,

४)  भू-सूचना प्रविधि शाखा

 •  कम्प्यूटर प्रणालीको विकास र ICT (Information and Communication Technology) Project संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु,
 •  वेबसाइट डिजाइन र नियमित अध्यावधिक,
 •  विभागमा सुचारुरुपले इमेल, इन्टरनेट सञ्चालन,
 •  जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने,
 •  विद्युतिय हाजिरी प्रणाली सञ्चालन गर्ने,
 •  हार्डवेयर मर्मत तथा नेटवर्किङ सञ्चालन,
 •  कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण,
 •  नियमित डाटा व्याकअप,
 •  आधुनिक यान्त्रिक संजाल प्रविधिको प्रयोगबाट श्रेस्ता अभिलेख व्यवस्थित गरी छिटो, छरितो एवं स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 •  IT सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने ।