सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Jeth - 17
कर्मचारी सरुवा निवेदनः
कर्मचारी संकेत नं. : *
कर्मचारीको नामः *
पदः *
स्थायी ठेगानाः *
सम्पर्क नम्बरः *
ई-मेल ठेगाना *
हाल कार्यारत कार्यालय *
अवधि *
जान चाहेको कार्यालय ( पहिलो प्राथमिकता ): *
जान चाहेको कार्यालय ( दोश्रो प्राथमिकता ): *
जान चाहेको कार्यालय ( तेश्रो प्राथमिकता ): *
जान चाहेको कारणः *
सरुवा पश्चात सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रतिको प्रतिबद्धताः *